illustratie

Onze algemene
leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van SpotCompanion B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 57883394


Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna: “de Overeenkomsten”) die tot stand komen tussen een opdrachtgever en SpotCompanion B.V. (hierna: “SpotCompanion”), met inbegrip van aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst.
2. Onder opdrachtgever (hierna:”Opdrachtgever”) wordt verstaan degene op wiens verzoek een offerte wordt gemaakt, dan wel degene die een opdracht aan SpotCompanion verstrekt.
3. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2: Uitvoering van de Overeenkomst
1. SpotCompanion zal zich maximaal inspannen om haar website(s) en eventueel ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde website(s) zo optimaal mogelijk beschikbaar te laten zijn en eventuele storingen zo spoedig als mogelijk te verhelpen.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SpotCompanion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SpotCompanion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SpotCompanion zijn verstrekt, heeft SpotCompanion het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. SpotCompanion mag uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever aan haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever garandeert voorts dat SpotCompanion gerechtigd is tot gebruikmaking van deze informatie.
4. Indien een digitale brochure onderdeel van de Overeenkomst is zal SpotCompanion een inventarisatie en analyse van het object waarop de Overeenkomst ziet (hierna: “het Object”) en van het bedrijfsterrein en de regio waar het Object is gelegen verrichten en aan de hand hiervan een digitale brochure opstellen (in de vorm van een PDF document). Deze brochure wordt door het systeem automatisch gegenereerd en is daardoor actueel.


Artikel 3: Vergoedingen en betaling
1. Opdrachtgever is voor de door SpotCompanion verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd bestaande uit een vaste vergoeding bij aanvang, een maandbedrag, alsmede een vergoeding bij eindigen van de Overeenkomst, één en ander als vastgelegd in de Overeenkomst. Laatstgenoemde vergoeding terzake eindigen van de Overeenkomst is verschuldigd ongeacht de reden van eindigen hiervan en ongeacht op wiens initiatief de Overeenkomst eindigt.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van SpotCompanion – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan SpotCompanion kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
3. SpotCompanion is gerechtigd de verschuldigde bedragen per automatische incasso te innen van een daartoe door Opdrachtgever aangewezen bankrekening. Voor of bij het aangaan van de Overeenkomst zal Opdrachtgever een incassomachtiging ondertekenen en aan SpotCompanion ter beschikking stellen.
4. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft SpotCompanion alsdan het recht om aan Opdrachtgever alle eventueel door SpotCompanion te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-) kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 10% van het verschuldigde bedrag. Een en ander onverminderd de overige aanspraken van SpotCompanion of vergoeding van kosten en schadevergoeding.


 Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien de uitvoering de Overeenkomst door SpotCompanion mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het terzake het Object aan Opdrachtgever gefactureerde en
door deze aan SpotCompanion betaalde bedrag, zulks evenwel met een maximum van € 5.000,-.
2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
3. SpotCompanion kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gehouden voor enige gemiste inkomsten ten gevolge van een storing van de servers van SpotCompanion (of die van door haar ingeschakelde derden) en/of onderhoud hieraan, of enige beperking anderszins terzake de bereikbaarheid van de website(s) van SpotCompanion en/of de ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde website(s).
4. Opdrachtgever vrijwaart SpotCompanion terzake van alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door SpotCompanion ten behoeve van Opdrachtgever zijn uitgevoerd.


Artikel 5: Opschorting en ontbinding
1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk, niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is SpotCompanion zonder in gebreke stelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever zullen alle Overeenkomsten met opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij SpotCompanion binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.
3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals omschreven in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van SpotCompanion op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.


Artikel 6: Overige bepalingen
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SpotCompanion haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft SpotCompanion (dan wel haar licentiegever) steeds rechthebbende op het auteursrecht op dan wel voortvloeiende uit de door haar in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en/of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekst- beeld- en geluidmaterialen, producten, informatiedragers en uitvloeisels daarvan anderszins.
3. Verveelvoudiging en wijziging van de door SpotCompanion geleverde diensten en goederen waarop SpotCompanion conform het bepaalde in het voorgaande lid gerechtigde is, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpotCompanion.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of worden, laat zulks onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Opdrachtgever en SpotCompanion gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan vernietiging blootstaat.
5. SpotCompanion is gerechtigd om reclame- en promotie-uitingen van derden op haar website(s) en/of op ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde website(s) op te nemen, waaronder op de webpagina(‘s) waarop de informatie van Opdrachtgever is geplaatst..
6. Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SpotCompanion is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Contact


Neem gerust contact op voor meer informatie. We praten met alle plezier over wat we doen en helpen je graag verder.

Uw contactpersoon:
Kay Sijgers
T +31 6 50 12 22 75
Email>


(C) SpotCompanion | Voorwaarden | Privacyverklaring Actilus Webdesign